- - - - - -
kedd, 18 január 2022

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának feltételei és módjai

 

 • Szolgálatunk Szekszárdon és a társult településeken végzi a gyermekjóléti szolgáltatási és a családsegítéshez kapcsolódó tevékenységét, az önkéntes együttműködésen alapuló szociális segítő munkát, és a prevenciós programokat.

 

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának feltételei

 

 • Ellátási terület:

 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe 9 településre terjed ki: Szekszárd, Decs, Őcsény, Szálka, Szedres, Pörböly, Várdomb, Báta, Sióagárd.

 

 

 

A szolgáltatások biztosítását jelenleg 13 fő állású munkatárs végzi. Ebből 1 fő szakmai vezetői és 12 fő családsegítői feladatokat lát el, a családsegítők közül 4 fő dolgozik társult településeken is, és 9 családsegítő Szekszárd településen látja el a kötelezően előírt feladatokat. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereivel szorosan együttműködve végezzük a szakmai tevékenységünket és a szociális segítő munkát.

 

 • A szolgáltatásaink célcsoportja

 

Az általunk ellátott településeken a 0-99 éves korosztály a célcsoportunk. Ügyfeleink, illetve családjaik általában életvezetési képességeik terén hátrányban vannak, a mindennapi életben olyan egészségügyi, szociális, mentális, vagy egyéb hátránnyal küzdenek, mely komplex támogatást, esetleg fejlesztést igényel a gyermekek megfelelő testi, lelki, erkölcsi fejlődésének biztosítása érdekében. A Szolgálat támogatja azokat a felnőtt lakosokat is, akik életvezetési és egyéb szociális problémával küzdenek, annak érdekében, hogy személyiségük és testi lelki épségük megóvásra, illetve fejlesztésre kerüljön.

 

 

 

 

 

 • Biztosított szolgálatatásaink és azok módjai:

 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (továbbiakban Gyvt.), illetve a 15/1998. (IV.30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló NM rendelet, illetve az 1993. évi III. a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény 64 § (4) bekezdése alapján és végzi tevékenységeit.

A szakmai és törvényességi felügyeletét a TM Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály gyakorolja.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási körzetében élő gyermekek és családok szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi, illetve kezdeményezi a szükséges intézkedést/intézkedéseket. Elkészíti a gondozásba vett gyermek/családok cselekvési tervét. Kezdeményezi/kezdeményezheti a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését.  

Segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását, biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket.

A családoknak a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutását megszervezi, szociális segítőmunkát végez, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő programokat szervez, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést biztosít.

A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását biztosít.

Felkérésre - közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.

 

A szolgáltatások igénybevétele ( az ügyfél és/vagy az észlelő- és jelzőrendszer kezdeményezésére) önkéntes együttműködésen alapuló alapellátás és szociális segítő munka keretében, illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ ügyfélkörébe tartozó hatóság által kötelezetten védelembe vétel, nevelésbe vétel formájában kerül sor. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai térítésmentesek.

 

 

 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai

 

 • egyéni esetkezelés, csoportos szociális munka, közösségi szociális munka,
 • családokkal és egyénekkel végzet szociális segítő tevékenység
 • közvetítés más ellátásokba, szolgálatába
 • szabadidős és prevenciós programok szervezése, koordinálása,
 • észlelő és jelzőrendszert működtet,
 • felkérésre környezettanulmány készítése,
 • hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás,
 • adományok gyűjtése, azok közvetítése.

 

 

 • Szabadidős és prevenciós programok szervezése, és megvalósítása:

 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal közösen szervezzük programjainkat, melyekre a célcsoport összes érdeklődője ingyenesen igénybe vehet. A prevenciót szolgáló feladatainak teljesítése érdekében rendszeresen szervezünk a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programokat a településen élő gyermekeknek, és családtagjainak (kézműves foglalkozások, készségfejlesztő csoportok, szabadidős tematizált programok).

 

A programok célja, hogy érzékenyítsük a lakosságot, elérjük azokat a családokat/egyéneket, akik veszélyeztetve vannak, és ezáltal megelőzzük vagy csökkentsük a veszélyeztetettséget, illetve annak mértékét. A szabadidős, preventív programjaink, amelyeket az ellátott településeink családjainak és gyermekei számára szervezünk, elsősorban a szünetekhez és a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódóan, a gyermekek és a családjaik szabadidős programjaik strukturálásában, az egymással töltött minőségi idő kialakításában, a szabadidő hasznos eltöltésében kívántunk segítséget nyújtani, alternatívákat felmutatni.

 

 • Adományok gyűjtése továbbítása:

 

Az adományok gyűjtése, és közvetítése fontos számunkra, ezért a Humánszolgáltató Központ minden ügyfele és a célcsoport számára adományokat közvetítettünk folyamatosan.

Szolgálatunk koordinálja és eljuttatta a felajánlott adományokat a rászoruló, és a Központtal kapcsolatban álló személyeknek és azok családjának. Szolgálatunk minden hónapban szervez adomány és csere- bere napot.

 

 • Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése:

 

Mivel a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatások első szintjén jelenik meg ezért a Szolgálat a családok még hatékonyabb elérésének érdekében észlelő és jelzőrendszert működtet. Törvényi kötelezettségünknek és a jelzőrendszer tagjainak még hatékonyabb elérésének érdekében a szakmaközi megbeszéléseket is folyamatosan biztosítottuk a jelzőrendszeri tagok és más szakemberek számára, az ellátott településeken és Szekszárdon is.

 

 

 

Szórólap

 

A képre kattintva letölthető a szórólap.