- - - - - -
kedd, 18 január 2022

Házirend

 

 

 • Célja
 • Biztosítja az intézmény mindennapi rendjét, zavartalan működését, tartalmazza a bentlakók jogait és kötelességei, teljesítésének szabályait.
 • A Házirend magában foglalja az Otthon rendeltetésszerű használatára, a lakók – különös tekintettel a bentlakó gyermekek – nyugalmának biztosítására irányuló szabályokat, a pénzügyre és a térítési díjra vonatkozó rendelkezéseket, az intézmény szolgáltatásait és a tűzvédelmi ismereteket.
 • Hatálya kiterjed az intézményben elhelyezett lakókra, az intézmény dolgozóira, és az intézményben tartózkodó látogatókra.

 

 • Általános rendelkezések
 • Az intézménybe történő befogadás, a gyermek védelme, testi, lelki és erkölcsi fejlődésének elősegítése érdekében történik.
 • A beköltözéshez szükséges engedélyt, a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának igazgatója adja ki, az ügyfél kérelmére.
 • Az elhelyezés ideiglenes jellegű, maximális igénybevétele 12 hónap, mely egyedi esettől függően további 6 hónappal meghosszabbítható. Az intézménybe történő elhelyezés feltétele, hogy az ügyfélnek kötelessége tüdőszűrő és bőrgyógyászati vizsgálaton megjelenni és az erről szóló igazolást fénymásolatban leadni családgondozójának, vagy csatolni a kérelemhez. Krízishelyzetben, az intézménybe történő elhelyezést követően a lakónak három munkanapon belül kell igazolni a fenti vizsgálatokat.
 • Az intézménybe történő elhelyezés további feltétele, hogy az ügyfeleknek munkaviszonnyal kell rendelkezniük. Ennek hiányában, megállapodásban vállalják, hogy 3 hónapon belül munkaviszonyt létesítenek.
 • A lakóknak és az Otthonban tartózkodó vendégeknek törekedniük kell arra, hogy egymással, a vendégekkel és az otthon dolgozóival udvarias magatartást tanúsítsanak, az alapvető emberi együttélés szabályait betartsák.
 • Az intézménybe alkoholt, kábítószert behozni, fogyasztani, valamint módosult tudatállapotban tartózkodni Tilos! E szabály megszegése az intézményi jogviszony azonnali megszüntetését vonja maga után.
 • A gyermekek napirendjét – az egyéni különbségek figyelembevételével – a szülővel (szülőkkel) közösen egyeztetve, a családgondozó határozza meg.
 • A szülők munkavállalásának elősegítése érdekében az Otthon gyermekfelügyeletet biztosít, melynek igénybevételét az Otthonvezető is elrendelheti.
 • Az intézmény egész területén tilos bármiféle hang -, videó -, és képfelvétel készítése, az intézményvezető és a lakók beleegyezése nélkül, e szabály megszegése, büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

 

 • Az intézmény szolgáltatásai
 • Az intézmény biztosítja a szülő(k) számára a gyermek(ek)kel való együttes lakhatást, és a szükség szerinti ellátást.
 • A szülőnek segítséget nyújt gyermeke ellátásában, gondozásában, nevelésében, valamint közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében.
 • Az Otthon minden lakójának térítésmentesen biztosítunk idényben fűtést, egész évben hideg – , meleg – vízszolgáltatást és világítást.
 • Az Otthon lakóinak szociális- és mentálhigiénés gondozást, valamint jogi – és pszichológiai tanácsadást biztosítunk.
 • A lakók részére szociális rászorultság esetén tájékoztatást nyújt az igényelhető támogatásokról, illetve kapcsolatfelvételt kezdeményez az illetékes szervekkel.
 • Az étkezéshez, főzéshez felszerelt konyha működik, melyben a lakók önállóan tevékenykedhetnek.
 • Az Otthonban található telefon kizárólag hivatalos célokra használható!
 • A tisztálkodásra vizesblokkok állnak rendelkezésre, melyeknek tisztán tartásáért a lakók felelnek.
 • Minden lakó az Otthon berendezési tárgyait, vagy a leltár szerint a nevére átvett eszközöket köteles rendeltetésszerűen használni, megóvni és az Otthon elhagyásakor, visszaszolgáltatni.
 • A lakók a takarékoskodás elemi szabályait (víz, villany, fűtés) kötelesek betartani.
 • Szándékos rongálás kártérítést von maga után.
 • A gyermekeknek 20 óra után a szobájukban kell tartózkodniuk szülői felügyelettel.
 • 22 órakor a közös helyiségekben megtörténik a villanyoltás, és a hátsó ajtó lezárása.
 • A mosógép kezelése a mosási igény bejelentő lap alapján történik, a következő kitétellel: azon családok ahol a mosás hétköznap munkahelyi elfoglaltság miatt nem valósulhat meg, azon családok számára a mosási lehetőség hétvégén biztosított. A mosógépet az Otthon dolgozója kezeli! Az intézmény tulajdonát képező mosógépekben kizárólag az intézménnyel jogviszonyban lévők ruhái moshatók!
 • Minden nap 13 – 15 óráig az Otthonban csendes pihenő van, így minden lakónak olyan magatartást kell tanúsítania, hogy más család pihenését ne zavarja.
 • A gyermekek szülői felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a nappaliban, az udvaron stb.
 • A Házirend megszegése a beköltözést követő második naptól első alkalommal szóbeli figyelmeztetést eredményez, második alkalommal írásbeli figyelmeztetést von maga után. Amennyiben harmadszor is megvalósul a házirendben foglaltaknak nem megfelelő magatartás tanúsítása, úgy az intézményvezető, a család intézményi jogviszonyának megszüntetését kezdeményezi.

 

 • Takarékosság
 • A takarékosság betartása a jövőbeni otthonteremtés lehetőségét szolgálja.
 • Minden családnak kötelező a takarékoskodás. Az egyéni különbségek figyelembevételével, a család és a családgondozó közösen határozza meg a havi összeget, amely nem lehet 3.000 Ft – nál kevesebb.
 • A takarékoskodás történhet bankszámlán, vagy betétkönyvben.

 

 • Tűzvédelem
 • A tűzvédelmi szabályokat – amit beköltözéskor az otthon vezetője ismertet – fokozottan be kell tartani.
 • Az intézmény lakói a lakószobák kulcsának másolatát kötelesek leadni az Otthon vezetőjének, amely a tűzvédelmi szekrénybe kerül elhelyezésre.
 • Dohányozni az épületen belül tilos, csak a kijelölt helyen megengedett, a felnőtt lakók számára! ÁNTSZ engedély: XVII-R-087/02329-2/2012
 • Baleset esetén az irodában elsősegély csomag áll a lakók rendelkezésére.

 

 • A takarítás rendje
 • Minden család köteles az általános tisztaságot megóvni. A használatba kapott lakószobákat minden család maga takarítja. Ennek megtörténtéről a Családok Átmeneti Otthona dolgozói (a családdal megállapodott intervallumban) naponta meggyőződnek. A közös helységeket, illetve az udvar rendben tartását saját szervezésében napi, heti váltásban oldja meg.
 • Minden lakónak különös gonddal kell ügyelnie személyi higiéniájára, ápoltságára, megjelenésére.
 • A napi szükséges takarítás elvégzésének ellenőrzése a tisztaság értékelő lapon történik. Ezen lap kitöltése a műszak váltásakor történik meg, a műszakban lévő dolgozó aláírásával. A lap kiterjed az udvar rendjére, és a dohányzásra kijelölt hely rendjére. Minden lakónak kötelessége maga után rendet rakni. A napi beosztás alapján a takarítást végzőnek nem feladata a más család által pl. előhagyott edényeket és játékokat elpakolni. Ilyen esetben azon család részesül figyelmeztetésben, aki a rendetlenséget előidézte.
 • Hétfőn este és csütörtökön este a takarítási feladatok közé tartozik a kuka kivitele. Az azon a napon soros takarítónak kell a kukát kivinni és másnap reggel behozni.
 • A dohányzásra kijelölt hely tisztán tartása az azt igénybe vevő családok kötelessége. Az ott tapasztalható hiányosságok a tisztaság értékelő lapon kerülnek rögzítésre.
 • A hűtőszekrényeket a lakók közösen használják. Egymás élelmiszeréhez nem nyúlhatnak. A hűtőszekrényben romlott élelmiszert tárolni, Tilos!
 • Étkezés után mindenki köteles összetakarítani maga után, mosatlan edény a mosogatóban nem maradhat.
 • Fürdés után a fürdőszobát annak a lakónak kell feltakarítani, aki használta. A wc – t használat után tisztán, higiénikusan kell elhagyni.
 • Minden lakó köteles tiszteletben tartani más tulajdonát (élelmiszer, ruha, pénz, használati tárgyak, stb.).
 • Az intézmény, a lakók értékeiért felelősséget nem vállal.

 

 • Nyitás, zárás, eltávozás rendje
 • Az Otthon folyamatos nyitva tartással üzemel, biztosítja a lakók életvitelszerű tartózkodását, a hozzátartozókkal, illetve más személyekkel történő kapcsolattartását.
 • Látogatókat a lakók csak előzetes bejelentés után fogadhatnak, az érkezési és távozási időpontot, jelenteni kell.
 • Ha valamelyik család önkényesen elhagyja az otthont, szobáját 48 órán keresztül biztosítjuk.
 • Az otthon kapuja állandóan zárva van, közlekedni az ajtón található csengő megnyomásával lehet.
 • 16 óra előtt és 19 óra után az Otthon lakói látogatókat nem fogadhatnak.

 

 • Érdekvédelem
 • Az intézmény fenntartója meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek- képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait, melyet az 1997. Évi XXXI. törvény 35 – 36. §, valamint a 15/ l998. (IV. 30.) NM rendelet 112. § szabályoz.
 • Az érdek- képviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai:
 • az Otthonban lakók képviselője 2 fő
 • az intézmény dolgozóinak képviselője 1 fő
 • az Otthon vezetője                                     1 fő
 • A fórum negyedévente ülésezik, de szükség szerint bármikor összehívható. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A fórum legalább két tag jelenlétében határozatképes. Üléseiről jegyzőkönyv készül.
 • Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja az eléterjesztett panaszokat, és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.
 • Az érdek- képviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal felnőttet, felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről.
 • Az érdek- képviseletei fórum egyetértési jogot gyakorol a Házirend jóváhagyásánál. A lakók a Házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél, vagy az érdek-képviseleti fórumnál:
 • az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében;
 • a gyermeki jogok sérelme, az intézményi jogviszony megsértése különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén.
 • Az intézmény vezetője, illetve az érdek- képviseletei fórum a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról.
 • A panasz kivizsgálására jogosult, köteles 15 napon belül írásban értesíteni a panasztevőt az elé terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről.
 • Ha a kivizsgálásra jogosult határidőben nem intézkedik, vagy az intézkedéssel a panasztevő nem ért egyet, jogorvoslásért az intézmény fenntartójához fordulhat.
 • Az Otthonban ki kell függeszteni a mentők, rendőrség és a tűzoltók telefonszámát.

 

 • Térítési díjak és pénzkezelés
 • Az ellátásban részesülők, a 328/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) és a Szekszárdi Önkormányzat 36/2001. (XII. 21.) rendeletének 1. §-a értelmében, személyi térítési díjat kötelesek fizetni.
 • A 328/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) A gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított szolgáltatásért az e rendeletben meghatározottak szerint fizetendő személyi térítési díj megállapításához valamennyi kötelezett egy hónapnál nem régebbi, az 5. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek.
 • A 36/2001 (XII. 21.) Önkormányzati rendelet § (1) és (2) A személyi térítési díj összegéről - az Szt. 117. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az intézmény vezetője az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől számított 30 napon belül írásban értesíti a kötelezettet. Ha a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásnál a jogosult, illetőleg a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátásnál a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri az (1) bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságához (a továbbiakban: Szociális és Egészségügyi Bizottság) fordulhat. Ilyen esetben átruházott hatáskörében eljárva a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.
 • A 328/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet 7.§ (1) c) Ha az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik, a személyi térítési díjat az átmeneti gondozást nyújtó intézmény, valamint az utógondozói ellátás igénybevétele esetén havonta utólag kell megfizetni. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak alkalmazásával.

 

 • Személyi feltételek
 • A lakók mindennapi életét az Otthon családgondozói irányítják az Otthonvezető útmutatásai szerint. Az irányítás szakmai felügyeletét a Működési Engedély kiadója látja el (Gyámhivatal).
 • A Családok Átmeneti Otthonának működési feltételeit, a mindenkori irányító létszámot a fenntartó határozza meg.

 

 • Jogorvoslati lehetőség
 • A Megállapodás felbontása (Intézményi jogviszony megszűnése) ellen írásban 8 napon belül a fenntartóhoz, Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjához lehet fellebbezést benyújtani.