- - - - - -
szombat, 25 május 2024

Felépítése:

 

A Közalkalmazotti Tanács 5 főből áll, a HSZK-t alkotó 5 részegységből (Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Hajléktalansegítő Szolgálat, Családok Átmeneti Otthona és Közösségi Pszichiátria) egy-egy főből, mivel ebben a formában biztosítható minden közalkalmazott igazságos, egységes képviselete. A Közalkalmazotti Tanács tagjai maguk közül elnököt választanak. A tanács elnökének és tagjainak megbízatása visszahívásukig vagy lemondásukig tart.

 

 

Feladata:

 

A Közalkalmazotti Tanács feladata a munkavállalók és munkáltatók közötti kapcsolatrendszer fenntartása, biztosítani a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek betartását, betartatását, ezek gyakorlásának illetve teljesítésének módját, az eljárás rendjét.

Ennek érdekében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény, valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező, 257/2000 (XII.26.) Korm. Rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet, a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3) EüM rendelet, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatályos költségvetési rendelete alapján a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja, mint munkáltató részéről az igazgató valamint a munkavállalók részéről közalkalmazotti tanács vezetője Közalkalmazotti Szabályzatot készít és fogad el, amit a fenntartó részéről a polgármester hagy jóvá. Ennek hatálya kiterjed az azt megkötő felekre, illetve a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állókra függetlenül attól, hogy a KSZ.-t aláíró más munkavállalói érdekképviseleti szervezetnek tagja, vagy sem.

A Közalkalmazotti Tanács minden év elején a hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizálja a Közalkalmazotti Szabályzatot, figyelembe véve a munkavállalók javaslatait és érdekeit, majd beterjeszti elfogadásra a munkáltató felé. Feladata továbbá a közalkalmazottak munkáltatói segély iránti kérelmének elbírálása. A Közalkalmazotti Tanács a közalkalmazott érdekében a munkáltató, jogviszonyra vonatkozó szabályt sértő intézkedése ellen, valamint a közalkalmazotti jogviszonyból származó igényeinek érvényesítése érdekében munkaügyi jogvita kezdeményezésére jogosult.